D-Vitamin

D-Vitamin är en grupp fettlösliga prohormoner som spelar roll i många viktiga kroppsfunktioner En viktig uppgift för d-vitamintet är att öka absorbtionen av kalcium och fosfat i tarmen och tillgodose skelettets mineralisering.

Våra kroppar kan tillverka D-Vitamin genom att huden utsätta för solens strålar, men det är bara en speciell våglängd som får kroppen atttillverka D-Vitamin, nämligen våglängden 280-315 nanometer, dessa strålar kallas UVB Strålar Huden bildar vitamin D3 (Cirkulerande 25(OH)D bildas i levern från vitamin D3) när den oexponerat utsätts för UVB strålning och solen måste vara i minst 45 graders vinkel över horisonten, annars är inte dessa strålar tillräckligt starka och det mesta filtreras bort av atmosfären, så här uppe i skandinavien är det endast under sommaren som våra kroppar kan bilda tillräckligt med d-vitamin från huden. då räcker det oftast med 15-30 minuter i solen för att man skall täcka dagsbehovet Kom ihåg att om man använder solskyddskräm minskas produktionen av d-vitamin, en solskyddsfaktor på SPF 8 minskar produktionen med hela 95% ! många forskare har framfört teorin att de vanligaste solskyddskrämerna innehåller carcinogena (cancerframkallande) ämnen och att de är dessa som orsakar den ökning av antalet hudcancerfall som ses i Sverige.

 

Många svenskar har svår brist under vintern
D-Vitaminbrist anses som mycket vanligt hos Sveriges befolkning speciellt under vintern. Brist på D-vitamin är kopplat till många sjukdomar
Vid epidemiologiska studiler har man observerat låg D-vitaminstatus vid automuna tillstånd som multipel skleros, typ 1 diabetes, reumatoid artrit och crohns symdrom, Psoriasis, astma, övervikt, depression och vanlig förkylning. Parkinsons sjukdom
D-Vitamin spelar en stor roll i immunförsvaret
Förutom sina viktiga funktioner i kalcium homeostas (jämnvikt) finns en ökande mängd bevid för att d-vitamin fungerar som en immunregulator med påverkan på både medfödda och adaptiva immunförsvaret, enligt studier finns det flera celltyper hos det adaptiva immunförsvaret som ärdirekt påverkade av d-vitamin, t.ex. dentriska celler och T-celler, d-vitaminet har en tydligt immunregleranderoll och påverkar de medfödda antimikrobiella försvarsmekanismerna hos epiteiala hinder såsom luftvägsepitelet eller huden.
Dessa upptäckter kan vara av viktig klinisk betydelse eftersom att man funnit att d-vitaminbrist är relativt vanligt, man kan på grund av detta dra slutsatsen att detta bidrar till ökad infektionskänslighet och högre dödlighet.
För lite solexponering samt d-vitaminfattig kost tror man är främsta orsaken till dessa bristtillstånd

D3-Vitamin spelar en nyckelroll i det adaptiva immunförsvaret
Människans ospecifika medfödda immunförsvar initieras via ett antal receptorer som finns på vita blodkroppar och epitelceller.
VDR-receptorn (Vitamin D Receptor) är en viktig kärnreceptor. de substanser som är bundna till denna kan påverka många funktioner i
kroppen. VDR finns främst i tarmen och skellettet .
Kalcitrol viktigt
VDR binder till Kalcitrol som är den biologiskt aktiva formen av d-vitamin och stimulerar kalcium och fosfatabsorbtion, detta är den sedan länge kända d-vitamineffekten som skyddar barn mot engelska sjukan och vuxna mot osteomalaci. Det man inte tidigare visste är att VDR även finns i andra celler, man har alltså anledning att tro att d-vitamin har mer långtgående positiva effekter än man tidigare trott, speciellt verkar d-vitaminet kunna påverka vårt immunförsvar på ett mycket positivt sätt.
Ligander
Nya rön tyder på att d-vitamin binder till omega 3 och 6, dessa molekylbindningar kallas ligander ( från latinets ligandum= binda ). ligander kallas de ofta mindre molekyler som har en specifitet för en receptor och genom att komplexbinda till receptorn , fortplantar någon signal inne i cellen, dessa liganer verkar ha mycket välgörande effekt på våra kroppar, bland annat har de en anti-inflammatorisk effekt, ger hjärt och kärlskydd, samt vara viktiga för reglering av cellmognad, celltillväxt, celldöd, avgiftning.
Källa: Nutrition 1* 2009

D-Vitamin förekommer i två olika former D-3 Kolekaliciferol Som vår kropp bildar när huden utsätts för solljus, D-3 finns också i fet fisk såsom sill, makrill, lax, ål,sardiner, böckling, gös och aborre, en del mjölksorter är berikade, i mindre mängder finns vitamin D-3 också i kött och ägg. D-2 Ergokalciferol finns naturligt i vissa alger och en del svampar främst trattkantarellen som innehåller upp till 27ug/100g Bra D-Vitaminkällor !
Viktigt att välja rätt form av D-Vitamin

Vitamin D3 mer effektivt
Studier har visat att vitamin D3 mer effektivt höjer blodets 25-hydroxyvitamin D nivåer, samt att D3 lagras bättre i kroppen
Det finns studier som visar att extra tillskott av vitamin D2 till och med kan sänka nivåerna av 25 ( OH ) D3 vitamin i kroppen.
Källor:
3. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism September 3, 2013 jc.2012-4287
2. TrangHM, Cole DE, Rubin LA, Pierratos A, Siu S, Vieth R. Evidence that vitamin D3 increases serum 25-hydroxyvitamin D more efficiently than does vitamin D2. Am J Clin Nutr1998; 68: 854–8.
3. ArmasLA, Hollis BW, Heaney RP. Vitamin D2 is much less effective than vitamin D3 in humans. J Clin Endocrinol Metab2004; 89: 5387–910

Du bör hålla dig borta från syntetiskt vitamin-D2 tillskott eftersom det har visat sig vara giftigt vid högre dosintervall En stor meta-analystudie som leddes av dr Goran Bjelakovic visar att tillskott av vitamin D3 ger ca 6% minskad dödlighet medan tillskott av vitamin D2 gav ca 2% ökad dödlighet.i studien analyserades 50 randomiserade kontrollerade studer med totalt 94 000 deltagare.
Detta belyser vikten av att använda rätt form av d-vitamintillskott !
Källor:
1. Bjelakovic G, Gluud LL, Nikolova D, Whitfield K, Wetterslev J, Simonetti RG, Bjelakovic M, Gluud C.
Cochrane Database Syst Rev. 2011 Jul 6;(7):CD007470.
2. Houghton LA, Vieth R. The case against ergocalciferol (vitamin D2) as a vitamin supplement. Am J Clin Nutr. 2006;84(4):694-7.
2.Grant WB. Cholecalciferol, not ergocalciferol, should be used for vitamin D supplementation. Age Ageing. 2006;35(6):645

Studier

D-Vitaminbrist och Depression
Följande studier visar forskning på sambandet mellan depression och D-vitaminbrist.

Att D-vitamin kan ha effekt på på årstidsrelaterad depression får stöd i en studie som utfördes av en grupp forskare på The University Of Newcastle Department of Psychology, Callaghan NSW, Australien.
De testade effekterna av extra tillskott av D3-vitamin jämfört med placebo på en grupp bestående av 44 friska försökspersoner i slutet av vintern, testet var en sk. slumpad dubbelblindstudie.
De patienter som fick D-vitamin upplevde en dramatisk förbättring av sitt humör jämfört med placebogruppen.
Källa: Gloth FM 3rd, Alam W, Hollis B, Vitamin D vs broad spectrum phototherapy in the treatment of seasonal affective disorder. J Nutr Health Aging. 1999, 3 (1) :5-7.


En studie som utfördes vid Union Memorial Hospital Baltimore visade att en hög dos av D-vitamin hade bättre effekt vid årstidsbunden depression än ljusterapi.
I studien som pågick en månad ingick 15 personer som led av årstidsbunden depression, 8 av försökspersonerna fick under denna månad dagligen inta 100000 IE D-vitamin och resterande 7 försökspersoner fick ljusterapi. Före behandlingen börjar och vid studiens slut fick samtliga deltagare göra en bedömning av sitt depressions/humör tillstånd enligt HDRS (Hamilton Depression Rating Scale), SIGHSAD (Structured Interview Guide for the Hamilton Depression Rating Scale Seasonal Affective Disorder Version) och SAD-8 Depressionsskala. slutsatsen man kom fram till i denna studie var att det höga extra tillskottet av D-vitamin gav bättre resultat än ljusbehandlingen. Studien var en Randomiserad Kontrollerad Studie (RTC)
Källa:Gloth FM 3rd, Alam W, Hollis B, Vitamin D vs broad spectrum phototherapy in the treatment of seasonal affective disorder. J Nutr Health Aging. 1999, 3 (1) :5-7.


Vid en studie som utfördes vid Georgia State University analyserade man D-vitaminnivåer på 7970 personer bosatta i USA i åldrarna 15-39 år, slutsasen av denna stora populationsbaserade studie är att sannolikheten för depression är högre om man har låg D-vitaminstatus jämfört med om man har normal D-vitaminstatus.Studien är publicerad år 2010. källa:V. Ganji, C. Milone, M.M. Cody, F. McCarthy, Y.T. Wang. “Serum vitamin D concentrations are related to depression in young adult US population: the Third National Health and Nutrition Examination Survey” International Archives of Medicine. Georgia State University. 2010, 3:29 doi:10.1186/1755-7682-3-2

Låg D-vitaminhalt i blodet kan kopplas till ökad risk att få ms

D-Vitaminhalten i blodet mätt många år före på människor som senare fått den neurogiska sjukdomen ms visar att risk att utveckla sjukdomen kan kopplas till låga nivåer av d-vitamin i blodet

Det skriver Jonatan Salzer i sin avhandling som han försvarade vid Umeå univeritet 1:Mars 2013

Jonatan Salzer är ST-läkare i neurologi vid Nya neurocentrum, Norrlands universitetssjukhus, samt doktorand vid Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, sektionen för neurologi, Umeå universitet.
Avhandlingen bygger på analyser av blodprov från den medicinska biobanken utförda vid Umeå universitet i studien analyserade man olika risknivåer och skyddsfaktorer för ms.blodproven är inlämnade många år före sjukdomsdebuten. 60% lägre risk att utveckla sjukdomen hos de som hade högre nivåer av d-vitamin i blodet och det bör notera att det var betydligt högra nivåer än de som enligt livsmedelsverket anses som normala. -Det talar för att livsmedelsverkets normer är för lågt satta kommenterar Jonatan Salzer.

DIABETES

Många studier och forskningsrapporter tyder på att det finns ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin och risken att utveckla diabetes, här sammanfattas några av dessa studier.

Minskad risk att barnet får diabetes typ 1 om modern har tillräckligt höga nivåer av d-vitamin under graviditeten.
Vid en norsk studie där man analyserade 25(OH)D-nivåer under graviditeten hos kvinnor, fann man att barn till de mödrar som hade lägst 25(OH)D nivåer hade dubbelt så stor risk att drabbas av diabes typ 1 före 15 års ålder.

källa:Sørensen IM, Joner G, Jenum PA, Eskild A, Torjesen PA, Stene LC. Maternal serum levels of 25-hydroxy-vitamin D during pregnancy and risk of type 1 diabetes in the offspring. Diabetes 2012;61:175–178


D-Vitamin kan förebygga typ 1 diabetes
En Finsk studie som stödjer denna tes publicerades i den ansedda Brittiska medicinska tidsskriften The Lancet år 2001.Studien inleddes redan år 1966 och totalt 12055 gravida kvinnor från Uleåborg och Lapplands län deltog i undersökningen. Man följde 10821 barn under 30 år vars data angående d-vitaminnivåer från första levnadsåret hade sparats.Dessa barn föjdes fram till år1997 för att då sammanställa hur många av dessa som fått diabetes. Forskarna upptäckte att barn som fick den då rekommenderade dosen av d-vitamin på hela 2000 IE under det första åretav sitt liv hade nästan 80% mindre risk att utveckla diabetes typ 1 senare i livet

källa. Hypponen E, Laara E, Reunanen A, Jarvelin MR, Virtanen SM. Intake of vitamin D and risk of type 1 diabetes: a birth-cohort study. Lancet. 2001 Nov 3;358(9292):1500-3.

Förbättrade testosteronvärden
En forskargrupp på universitetet i Graz österike presenterade resultat från en studie år 2011 om hur D-vitamin påverkar testosteronnivåer hos män. I studien ingick 54 överviktiga män i åldrarna 20-50 år som förövrigt var friska, anledningen att man valde män med övervikt i denna studie var att man vet att övervikt också brukar betyda D-vitaminbrist, provtagning bekräftade mycket riktigt denna tes eftersom den visade att alla hade under 50 nmol/l, alltså D-vitaminbrist. 31 av deltagarna inta ett tillskott av D-vitamin på 3300 IE per dag under ett års tid. Övriga 23 deltagare fick placebo.
Man såg efter ett år att 25(OH)D-nivån hos den grupp som fått D-vitamin stigit till 53 nmol/liter, man såg ingen förändring av 25(OH)D-värden hos placebogruppen.
Forskarna skriver i sin rapport: Våra resultat tyder på att D-vitamin kan öka testosteron-nivåerna, ytterligare randomiserade, ytterligare studier behövs för att bekräfta denna hypotes.
källa: Pilz S, Frisch S, Koertke H, Kuhn J, Dreier J, Obermayer-Pietsch B, Wehr E, Zittermann A. Effect of vitamin D supplementation on testosterone levels in men. Horm Metab Res. 2011 Mar;43(3):223-5.

Astma
Det finns hög förekomst av D-vitaminbrist hos personer som lider av astma, experter inom området har föreslagit att extra tillskott av D-vitamin skulle kunna lindra symptom och även förbättra effekten av behandling. Vid en studie analyserades 121 vuxna astmatiska patienters 25-hydroxyvitamin-D nivåer i serum för att undersöka sambandet mellan astma svårighetsgrad kontra D-vitaminnivåer. För det första visade studien att d-vitaminbrist överlag är vanligt bland astmapatienter, forskarna kom också till slutsatsen att ju svårare D-vitaminbristen är desto svårare är astmasymtomen. Denna studie publicerades i den medicinska tidskriften Allergy, Asthma & Immunology Research (september år 2013).

Källa: Allergy Asthma Immunol Res. 2013 September; 5(5): 283–288. Vitamin D Insufficiency and Asthma Severity in Adults From Costa Rica Felicia Montero-Arias,1 Giovanni Sedó-Mejía,2 and Allan Ramos-Esquivel.

D-Vitaminbrist kan kopplas till Bröstcancer
Det finns mängder av studier som visar att det kan finnas en koppling mellan bröstcancer och låga nivåer av D-vitamin hos kvinnor här är några exempel:

1.Vid en prospektiv studie ledd av forskare vid University of California San Diego School Of Medicine Man analyserade blodprov från 1200 friska kvinnor och fann att de kvinnor som hade låga nivåer av D-vitamin i blodet (25-oh-d) hade 3 gånger större risk att utveckla bröstcancer.
Källa: University of California - San Diego


2.Dr Pamela Goodwin på Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute of Mount Sinai Hospital,
Toronto, Ontario, Canada har i sin forskning funnit att låga nivåer av d-vitamin är vanligt hos bröstcancerpatienter. Denna brist på d-vitamin ger i sin tur sämre prognoser för sjukdomsförloppet och dessutom mer aggresiv cancer, vidare ger D-vitaminbrist ökad risk för återfall och totalt sett sämre överlevnad än hos de patienter med normala
nivåer. Dr Pamela Goodwin är onkolog och forskare , hon har varit involverad och engagerad i bröstcancerforskning i över 20 år, med fokus på vilka betydelser genetiska faktorer och livstil har för utveckling och kliniskt förlopp vid bröstcancer, Dr Goodwin har nyligen riktat sin uppmärksamhet till forskning om strategier för att minska effekterna av fetma och
andra livsstilsfaktorer på bröstcancer
källa: lunenfeld-tanenbaum research institute mount sinai hospital


3. Carole Baggerly är grundare för Grassroots Health, en organisation vars uppgift är att öka vår medvetenheten om hur
avgörande betydelse d-vitaminet har för vår hälsa Caroles engagemang för D-vitamin uppstod från det att hon själv blev drabbad av bröstcancer, hon överlevde och tillfrisknade
och är idag fullständigt övertygad att hon kan tacka d-vitaminet för sitt tillfriskande. Naturligtvis spelar andra livstilsfaktorer in när det gäller att förebygga cancer såsom kost, motion, sömn och stress men i och med att så många studier bekräftar att det det finns en länk mellan brist på D-vitamin och bröstcancer så börjar det klarna hur avgörande D-vitaminets roll kan vara.
På Grassroots Health säger man att 90 % av all bröstcancer är relaterad till D-vitaminbrist
Källa: www.grassrootshealth.net


4. Dr Cedric F. Garland vid University of California i San Diego Moores Cancer Center är epidemiolog som i sin forskning också funnit detta samband mellan brist på D-vitamin och bröstcancer. I nästan alla former av bröstcancer, så påverkar D-vitamin strukturen på dina epitelceller, dessa celler hålls samman av en lim-liknande substans som kallas E-cadherin , som ger struktur till cellen. E-cadherin består av mestadels vitamin D och kalcium . Om du inte har tillräckligt med D-vitamin , så går denna struktur sönder och dessa celler gör vad de är programmerade att göra för att överleva - de börjar multiplicera sig . Om denna tillväxtprocess (celldelning ) förlorar kontrollen , kan detta starta en cancerprocess.Vid en pågående cancerprocess så kommer ett extra tillskott av d-vitamin att fylla på och reparera e-cadherinet och cancertillväxten hämmas, därefter kan immunförsvaret göra sig av med resterna av cancercellerna.
Eftersom så många studier visar kopplingen mellan låga nivåer av d-vitaminbrist och bröstcancer, tyder mycket på att man kan öka skyddet mot bröstcancer genom att äta tillräcklig mängd D-vitamin.

Eventuell koppling mellan brist på d-vitamin och kolorektal cancer.
Resultaten från en stor studie pekar på att låga nivåer av d-vitamin i blodet (25-hydroxyvitamin-d) troligtvid kan kopplas till ökad risk att drabbas av tjockoch ändtarm.
Denna studie är en del i den stora Epic-studien (European Prospective Investigation into Diet and Cancer) en studie som inkluderar över 520 000 personer från Danmark, Frankrike, Grekland, Tyskland, Italien, Nederländerna, Norge, Spanien,Sverige och Storbritanien, alltså 10 västeuropeiska länder.
Mellan åren 1992-1998 samlades data in från dessa deltagare genom enkäter från blodprov samt genom enkäter om personernas kost och levnadsvanor, några år senare hade hade 1248 av deltagarna drabbats av kolorektal cancer, jämförande studier gjordes med en lika stor kontrollgrupp som inte drabbats av cancer och som fortarande var friska.
Syftet med denna delstudie var att undersöka sambandet mellan cirkulerande blodnivåer av 25-hydroxyvitamin-d hos personer som senare drabbas av kolorektal cancer jämfört med personer som förblir friska.
Resultatet av denna studie var som är den hittils största visar att nivåer under 50,0 nmol/liter 25-(OH)D-Vitamin i blodet vid tillfället för provtagningarna kan förknippas med högre risk att drabbas av kolorektal cancer. För de deltagare som vid provtagningarna hade nivåer över 75 nmol/lliter beräknas risken att drabbas 40% lägre.
Forskarna anser dock att fler uppföjande studier bör göras innan man kan gå ut och rekommendera extra tillskott av D-vitamin
Det finns också andra livstilsfaktorer som spelar roll vid denna cancerform såsom rökning, fysisk aktivitet, socialekonomisk status, totalt energiintag, övervikt, konsumtion av frukt och grönsaker, rött kött och alkohol säger forskarna.Epic studien är den största som gjorts i sitt slag.
Källa: Brittish Medical Journal 2010; 340 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.b5500 (Published 21 January 2010)!

D-Vitamin lindrade ledgånsreumatism
Ledgångsreumatism är en autoimmun sjukdom som kännetecknas av av kronisk inflammation i kroppens leder.
På 1970-talet utfördes en klinisk dubbelblind placebokontrollerad studie på 49 patienter med reumatoid artrit (Ledgångsreumatism) man gav under ett år 24 av patienterna en daglig dos på 100 000 IE D-vitamin, medan resterande 25 patienter fick placebo. Hos den grupp som fick D-vitamin noterade man minskad morgonstelhet, ökad handstyrka samt minskad användning av antiinflammatoriska läkemedel och analgetika.Trots dessa höga dagsdoser av D-vitamin så noterades inga tecken på överdosering.
Källa:Brohult J, Jonson B. Effects of large doses of calciferol on patients with rheumatoid arthritis. A double-blind clinical trial. Scand J Rheumatol. 1973;2(4):173-6

D-Vitaminbrist kopplas till födoämnesallergi och atopiskt eksem.

I sammarbete med flera Australiensiska institutioner har forskare från Europeiskt centrum för miljö och hälsa i Storbritanien publicerat en artikel som pekar ut D-vitaminbrist som en möjlig orsak till den höga förekomsten av allergier och eksem somidag ses hos små barn.
Forskarna tittade på data från mer än 7600 barn med syfte att jämföra förekomsten av vissa födoämnes allergiersamt atopiskt dermatit mellan norra och södra regionerna i Australen. ( Det är 480 mil mellan södra och norra regionerna i Australien.)Forskarna upptäckte att barn i åldern 4-5 år som bor i södra Australien där de får betydligt mindre sol och följdaktligen mindreD-vitamin har dubblelt så stor risk att utveckla allergi mot jordnötter samt att få atopiskt eksem, dessutom tre gånger så stor risk att drabbas av allergi mot ägg, jämfört med barn i samma ålder och som lever i nordligaste regionerna av Australien.
Barn mellan 8-9 år i sydligaste Australien hade dubbelt så stor risk att drabbas av eksem och sex gånger så stor risk att få jordnötsallergi, jämfört med barn i samma åldersgrupp i norra Australien.
Man fann dock ingen skillnad mellan norra och södra regionerna i Australien vad det gäller antalet fall av astma och andra de andra allergier som testades inkluderande allergi mot komjölk, soja, sesam och vete.Teorin är att dessa allergier utvecklas på andra sätt.
Forskarna anser det behövs mer forskning och fler studier innan man anser sig kunna gå ut och rekommndera extra tillskott av D-vitamin som förebyggande mot dessa sjukdomar. Ändå belyser studien hur viktigt det är att från start se till att barnen får i sig tillräckligt med D-vitamin.
källa:Osbourne NJ, et al. Prevalence of eczema and food allergy is Associated with latitude in Australia. Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012. Epub ahead of print.

En studie som kopplar D-Vitaminbrist till födoämnesallergi hos spädbarn
En tillräkligt nivå av D-vitamin hos spädbarn under första levnadsåret skydddar mot att barnet utvecklar födoämnesallergier
Detta visar en studie som publicerats år 2013 i The Journal of Allergy and Clinical Immunology.
Studien baserades på prover från 5276 spädbarn, forskarna ser resultaten i denna undersökning som ett direkt bevis för att det att det finns en koppling mellan födoämnesallergi i brist på D-vitamin
The Journal of Allergy and Clinical Immunology (JACI) som är en officiell vetenskaplig tidskrift,J Allergy Clin Immunol. 2013 Apr;131(4):1109-16, 1116.e1-6. doi: 10.1016/j.jaci.2013.01.017. Epub 2013 Feb 27
Osbourne NJ, et al. Prevalence of eczema and food allergy is Associated with latitude in Australia. Journal of Allergyand Clinical Immunology 2012. Epub ahead of print.

D-Vitaminbrist prostatacancer
En tvärsnittstudie från Spanien visar resultaten att låga 25-hydroxyvitamin-D nivåer samt lågt kalciumintag är vanligt bland paitienter som har prostatacancer
Studien omfattade 91 patienter med prostatacancer av dessa hade hela 48 % brist på d-vitamin och kalciumintaget var endast hos 22% av patienterna hade tillräckliga nivåer av D-vitamin kalciumintaget låg på endast 394 mg/dag.
källa:Serum 25 OH vitamin D concentrations and calcium intake are low in patients with prostate cancerVarsavsky M, Reyes-García R, Cortés-Berdonces M, García-Martin A, Rozas-Moreno P, Muñoz-Torres M.
Unidad de Metabolismo Óseo. Endocrinología. Hospital Universitario San Cecilio. Granada, Spain Endocrinol Nutr. 2011 Nov;58(9):487-91. doi: 10.1016/j.endonu.2011.07.007. Epub 2011 Oct 20.
D-Vitamintillskott kan vara värdefullt vid behandling av prostatacancer
En grupp forskare på Stansford University Medical Center har gjort en studie med avseende att utröna om D-vitamin kan vara till hjälp vid behandling hos män där prostatcancer konstaterats och strålning eller operation utförts.Man gav kalcitrol (1,25 Dihydroxyvitamin d3, den biologiskt aktiva formen av d-vitamin till 15 män som hade konstateradprostatacancer och som opererats eller genomgått strålbehandling.forskarna fann att PSA värdet gick ner eller blev kvar på samma nivå, av detta drar forskarna slutsatsen att prostatacancern stannar upp eller går tillbaka.
Källa:Gross C. et al. ”Treatment of early recurrent prostate cancer with 1,25-dihydroxyvitamin D3 (calcitriol)”. J Urol, 1998;159:6:2035–9. Erratum: J Urol, 1998;160(3 Pt 1):840.
Ökad serumnivå av den aktiva formen av D-vitamin (1,25-vitamin D) kopplas till minskad risk för prostatacancerCancer Epidemiol Biom Prev. 1993;2:467-72

D-Vitaminbrist och demens
Parkinsons sjukdom kopplat till D-vitaminbrist.
En grupp Finska forskare har upptäckt ett samband mellan låga nivåer av D-vitamin och utveckling av parkinsons sjukdomsenare i livet, deras studie av 3000 personer är publicerad i Archives of nurology ( Juli 2010) de fann att personer med de lägsta nivåerna av D-vitamin hade tre gånger så hög risk. En forskargrupp från Finska institutet för hälsa och välfärd följde 3173 människor i åldrarna 50-79 år, Serum 25-hydroxyvitamin D-nivå bestämdes från frysta prover lagrade från studiens början 1978-80 varav en uppskattning av sambandet mellan serum D-vitaminkoncentrationen och parkinsons sjukdom uppskattades i slutet av 2007 alltså följde man dessa personer i 29 år.Man kom till slutsatsen att personer som hade högre D-vitaminhalt i blodet vid studiens början minskar risken att utveckla parkinsons sjukdom senare i livet med hela 67%
Källa: Archives of NeurologyVolume 67, Issue 7, Pages 808-811 "Serum Vitamin D and the Risk of Parkinson Disease" Authors: P. Knekt, A. Kilkkinen, H. Rissanen, J. Marniemi, K. Saaksjarvi, M. Heliovaara

Den som äter mycket D-vitamin lever längre
Dr Michal Melamed, docent i medicin och epidemiologi och befolkningens hälsa vid Albert Einstein College har tillsammans med kollegor analyserat D-vitaminnivåer 13331 personer som deltagit i en hälsoundersökning "NHANES III" D-Vitaminnåer samlades in mellan år 1988 och 1994, resultaten följdes upp år 2000 när 1806 av dessa personer hade avlidit man undersökte då orsaken till dessa dödsfall.

I dessa 1806 dödsfall fann man att personer med lägst D-vitaminnivåer hade 26% högre risk att dö i förtid oavsett orsak jämfört med de som hade hög nivå av D-vitamin. Låga D-vitaminnivåer kan associeras med döden genom sin påverkan på blodtryck, kroppens förmåga att svara på insulin, fetma och risk för diabetes noterar författarna. Flera bevisstöd inklusive det faktum att kardiovaskulära händelser är vanligare på vintern då D-vitaminnivåerna är lägre och canceröverlevnaden är bättre om sjukdomen diagnostiseras på sommaren när nivåerna är högre.

NHANES III ( National Health and Nutrition Examination Survey) som namnet antyder den tredje i sin ording. Ett program av studier som är designade för att kunna bedömma hälso och nutrionsstatus av vuxna och barn USA, utförs av Centers For Disease Control and Prevention (CDC) : ( Amerikanska smittskyddsintitutet.) undersökningen är unik eftersom den kombinerar intervjuer och fysiska undersökningar, omfattar 28993 män och 34369 kvinnor. NHANES programmet inleddes i början av 1960-talet.

D-Vitaminbrist vanligt hos barn i norra Sverige
En studie som forskare vid Umeå universitet gjort visar att barn i norra Sverige inte får i sig tillräckligt med D-vitamin, redan i slutet på sommaren är D-vitaminerna för låga för att sedan ytterligare försämras under höst och vinter visas i en studie som publicerades i tidskriften Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition år 2013

Studien omfattade 90 förskolebarn som undersöktes i slutet av sommaren och redan då visade resultaten att nästan en fjärdedel av barnen hade brist på D-vitamin. Barnens intag av D-vitamin från maten följde näringsrekommendationerna, men det verkar inte räcka till för barn i norra Sverige där solen inte kan bidra med tillräckliga mängder, kommenterar dietisten och forskaren Inger Öhlund som är huvudförfattare till studien.

källa: I Öhlund, SA Silfverdal, O Hernell, T Lind. Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels In Pre-School Children In Northern Sweden Are Inadequate After The Summer Season And Diminishes Further During Winter. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition 2013, doi: 10.1097/MPG.0b013e3182838e5b

Läs mer

Vilka sympom ger D-Vitamin brist ?

Brist på D-vitamin kan orsaka diffusa symptom såsom irritation, trötthet, muskelsvaghet, depression, orkeslöshet, Brist på D-vitamin orsakar urkalkning av skelettet, hos barn leder detta till Rakit ( Engelska sjukan) som kännetecknas av att benstommen blir mjuk och böjlig, fontanellen sluter sig mycket långsamt, huvudet blir onormalt stort. skelettet missformat. Hos vuxna leder D-vitaminbrist till Osteomalaci(benvävnadsuppmjukning. skelettvärk, muskelsvaghet, frakturer)

Orsaker till D-Vitaminbrist

Övervikt:
D-vitaminet binds i kroppsfettet och får svårare att nå blodbanorna, alltså tenderar personer med mycket kroppsfett att ha lägre 25(OH)D nivåer i blodet, flera studier visar att nivåerna sjunker med tilltagande fetma, sambandet mellan fetma och låg D-vitaminstatus är alltså väl dokumenterat.
källor: Snijder MB, van Dam RM, Visser M, Deeg DJ, Dekker JM, Bouter LM, et al. Adiposity in relation to vitamin D status and parathyroid hormone levels: a population-based study in older men and women. The Journal of clinical endocrinology and metabolism. 2005 Jul;90(7):4119-23
Bell NH, Epstein S, Greene A, Shary J, Oexmann MJ, Shaw S. Evidence for alteration of the vitamin D-endocrine system in obese subjects. J Clin Invest 1985;76:370–3.

För lite solljus

Fel kost
Om man får för lite solljus är det faktiskt svårt att kompensera detta med rätt kost, men om man vill få i sig så mycket D-vitamin som möjligt genom sin kost ska man se till att få i sig fet fisk såsom sill, makrill, lax, ål,sardiner, böckling, gös och aborre, en del mjölksorter är berikade, i mindre mängder finns vitamin D-3 också i kött och ägg. för att få i sig den rekommenderade dagliga dosen via mjölk så behöver man dricka mer än 2,5 liter om dagen.
Äldre
Efter 65 års ålder har man sämre förmåga att bilda d-vitamin på grund av hudens åldrande
Mörk hy
Extra tillskott av D-Vitamin till mörkhyade i Sverige ?
Det är dags att rekommendera extra tillskott av D-vitamin till alla mörkhyade i Sverige, det anser Anders Windling som är specialist ien allmän medicin och ansvarig för asylhälsovården i söderhamn, han skriver detta i en artikel utgiven i Läkartidningen 2010-02-23 nr 8
Efter att ha testat en grupp om 51 asylsökande som sökte för diffusa symtom - blev resultaten slående, nästan alla hade brist på D-vitamin. Det krävs betydligt mer solexponering för att bilda tillräcklig mängd D-vitamin om man har mörk hudfärg till skillnad mot om man är ljushyad, upp till 10-15 gånger mer, det innebär att en mörkhyad person måste vistas minst 2 timmar i solen under sommarhalvåret och då helst exponera så mycket som möjligt av sin kropp i solen, kulturella skäl innebär att man ibland undviker att vistas i solen, speciellt kvinnor genom kulturella eller religiösa skäl bär heltäckande klädsel och hindrar därmed kroppen från att utsättas för sol.
Läs hela artikeln

Hur mycket D-Vitamin behöver man per dag

Livsmedelsverkets rekommendationer
Rekommenderad dos per dag

10 mikrogram per dag för barn och vuxna
10 mikrogram per dag för gravida och ammande
20 mikrogram per dag för personer över 75 år
20 mikrogram per dag för personer med lite eller ingen solexponering

Rekommendationerna höjdes 2012 eftersom studier visade att vi uppe i norden får i oss för lite D-Vitamin via kosten för att behålla tillräckliga nivåer under vintern
Observera att många av D-vitamintillskotten som finns på marknaden idag har mycket låga dagsdoser på ca 400 IE/dag
Satsa på ett tillskott som ger tillräckligt hög dos (speciellt på vintern) , gärna 2000 IE eller mer.

Mått på doser D-Vitamin
IE = Internationella enheter
IU = International Units
1µg = 40 IE
µg = Mikrogram
Mikrogram = Miljondels gram

Vi kanske behöver mer D-vitamin?
Mycket tyder på att vi för i oss för lite D-vitamin och rekommendationerna är satta på tok för lågt.

Forskare vid University of California San Diego school of medicine och Creighton University school of medicine Omaha har rapporterat att det behövs betydligt högre intag av D-vitamin för att man skall uppnå de D-vitaminnivåer i blodet som behövs för att förhindra eller kraftigt reducera förekomsten av cancer och andra sjukdomar. (En människas D-vitaminstatus bestäms genom analys av 25-hydroxi-D-vitamin (25-OHD, kalcidiol) i serum eller plasma.) gränsen för D-vitaminbrist anses gå vid kalcidiolnivåer lägre än 25 nanomol/liter

-Vi fann att ett dagligt intag av 4000-8000 IE för vuxna behövs för att minska risken med ungefär hälften för flera sjukdomar inkluderande bröstcancer, tjocktarmscancer, multipel skleros och typ 1 diabetes säger Cedric Garland som är professor i familje och förebyggande medicin vid UC San Diego Moores Cancer Center.
-Jag blev förvånad att det behövdes så höga intag av D-vitamin för att upprätthålla nödvändig D-vitaminstatus nivå. så mycket högre än det minimala intaget av D-vitamin 400 IE som behövdes för att besegra Rakitis på 1920-talet säger Cedric Garland UC San Diego Moores Cancer Center.

- Jag blev inte fövånad över detta säger Robert. P. Haeney. M.D. Forskare och professor på Creighton University Osteoporosis
Research Center. En framstående boimedicinsk analytiker som studerat D-vitamin under flerra decenier.
- Detta är vad vad våra dos-responsstudier förutspått, nu är det dags för praktiskt taget alla människor att ta mer D-vitamin för att förhindra sjukdomar av allvarligare typ säger Haeney.

Även om dessa nivåer är betydligt högre än de som normalt rekommenderas är de säkra enligt en rapport från national academy of sciences institute of medicine (December 2010).
Tidigare har man trott att D-vitamin är skadligt i högre doser, men nya rön tyder på att D-vitamin är säkert och fritt från biverkningar i mycket högre doser än man tidigare ansåg som säkra. Robert. P. Haeney. M.D professor på Creighton University Osteoporosis Research Center